Mari-Leena Talvitie: Kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistettava

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mielestä itsehallintouudistuksessa on keskeistä, että kaupunkiseutujen erityispiirteet tunnistetaan ja tunnustetaan. ”Jos tavoitteena itsehallintouudistuksessa on luoda maakunnille yhteinen rakenne, samalla kaupunkiseudut ja alueet tarvitsevat vapautta ja vastuuta tehdä niiden erityispiirteitä tukevia ratkaisuja. Keskeistä on se, miten tämä huomioidaan uudistuksien lainvalmistelussa”, pohtii Talvitie. ”On tärkeää, että kaupunkiseutujen menestys edistää maakunnan menestystä…

Pekka Simonen: Keskusta herää vähän myöhässä!

Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Pylväs linjaa mm. sanomalehti Kalajokilaaksossa 20.2.2015 asiallisesti Oulun Eteläisen alueen ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuudesta niin, että sen tulee jatkossa suuntautua selkeästi Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. Tämä tapahtui valitettavan myöhään vasta, kun Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti esittää ministeriölle sosionomi- ja yhteisöpedagogikoulutuksen lopettamista Ylivieskassa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa olemme kokoomuslaisten taholta usempaan otteeseen yrittäneet saada tähän liittyen linjausta, mutta…

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus vaatii tolkkua liikennepolitiikkaan

Liikenne on Suomen kaltaisessa maassa kokonaisuus, jota ei voida keskusvirastojen kampaviinerityöryhmissä yhdellä mahtikäskyllä järjestää. Etäisyydet ja väestömäärät poikkeavat toisistaan jo maakuntien sisällä niin merkittävästi, ettei yksi ratkaisu ole toimiva. Autoiluun ja liikkumiseen liittyvissä ratkaisuissa vaikuttaa, että hallituksella on käytössä vain verot ja erilaiset valvontalaitteet. Verorasituksen kasvattaminen liikenteen kustannuksella asettuu kyseenalaiseen valoon myös siksi, että jo…

Pohjois-Suomen veturi Oulu

Pohjois-Suomen veturi Oulu

Ou­lu on tun­net­tu si­vis­tys­kau­pun­ki, jon­ka Ly­seo on kou­lut­ta­nut muun mu­as­sa kol­me ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä. Hy­vin­voin­tim­me pe­rus­tuu si­vis­tyk­seen, yri­tys­toi­min­taan, kor­ke­a­ta­soi­seen tut­ki­muk­seen, kou­lu­tuk­seen sekä ak­tii­vi­seen ja avoi­meen yh­teis­työ­hön. Ko­ro­na­pan­de­mia on tuo­nut uu­sia aja­tuk­sia luon­non­mu­kai­suu­des­ta. Vii­me ai­koi­na on näh­ty mie­len­kiin­toi­nen muu­tos, jos­sa ih­mi­set muut­ta­vat kau­pun­geis­ta maa­seu­tu­kun­tiin. Ih­mi­set ha­lu­a­vat ti­laa hen­git­tää. Ou­lul­la on laa­ja­na kau­pun­ki­na tar­jol­la asuk­kail­leen mo­ni­puo­li­sia asu­mi­sen ja…

Sisällön loppu

Sisällön loppu