Pohjois-Suomen veturi Oulu

Ou­lu on tun­net­tu si­vis­tys­kau­pun­ki, jon­ka Ly­seo on kou­lut­ta­nut muun mu­as­sa kol­me ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä. Hy­vin­voin­tim­me pe­rus­tuu si­vis­tyk­seen, yri­tys­toi­min­taan, kor­ke­a­ta­soi­seen tut­ki­muk­seen, kou­lu­tuk­seen sekä ak­tii­vi­seen ja avoi­meen yh­teis­työ­hön.

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuo­nut uu­sia aja­tuk­sia luon­non­mu­kai­suu­des­ta. Vii­me ai­koi­na on näh­ty mie­len­kiin­toi­nen muu­tos, jos­sa ih­mi­set muut­ta­vat kau­pun­geis­ta maa­seu­tu­kun­tiin. Ih­mi­set ha­lu­a­vat ti­laa hen­git­tää. Ou­lul­la on laa­ja­na kau­pun­ki­na tar­jol­la asuk­kail­leen mo­ni­puo­li­sia asu­mi­sen ja elä­mi­sen mu­ka­vuuk­sia. On ke­hit­ty­vä ydin­kes­kus­ta, asui­na­lu­ei­ta ve­sis­tö­jen ää­ril­lä ja luon­non­lä­hei­set alu­eet etääm­mäl­lä kes­kus­tas­ta.

Ou­lu on kas­va­nut kun­ta­lii­tos­ten myö­tä Suo­men vii­den­nek­si suu­rim­mak­si kau­pun­gik­si. Mei­dän tu­lee huo­leh­tia sii­tä, et­tä kau­pun­kim­me kas­vu ja pal­ve­lu­jen ke­hi­tys koh­dis­tu­vat ta­sa­puo­li­ses­ti koko kau­pun­kiin ja sen asuk­kai­den eduk­si. Täs­sä mie­les­sä Ou­lu on kuin Suo­mi pie­nois­koos­sa, on tär­ke­ää huo­leh­tia, et­tä maam­me kaik­ki alu­eet pi­de­tään ke­hi­tyk­ses­sä mu­ka­na.

Ou­lul­la on eri­tyis­roo­li Poh­jois-Suo­men ve­tu­ri­na ja ke­hit­tä­jä­nä. Tääl­lä on pit­kä­jän­tei­ses­ti in­ves­toi­tu koko Suo­mea hyö­dyt­tä­vään di­gi­taa­li­sen osaa­mi­seen, mikä nä­kyy maa­il­man­luo­kan vien­ti­tuot­tei­na, vii­mei­sim­pi­nä hy­vin­voin­ti­tek­no­lo­gia ja au­to­te­ol­li­suu­den di­gi­taa­li­set rat­kai­sut. Ou­lus­sa on näil­lä aloil­la tah­toa ol­la joh­ta­va kau­pun­ki koko Suo­mes­sa.

Jos ei Ou­lu me­nes­ty, ei Poh­jois-Suo­mes­sa me­nes­ty ku­kaan muu­kaan. Jos Ou­lun moot­to­ri leik­kaa kiin­ni, vai­ku­tuk­set tun­tu­vat laa­jas­ti koko Suo­men ta­lou­des­sa ja hy­vin­voin­nis­sa.

Ko­ro­nak­rii­sis­tä nou­se­mi­nen edel­lyt­tää suur­ta jäl­leen­ra­ken­ta­mis­ta. Me tääl­lä poh­joi­ses­sa edel­ly­täm­me, et­tä hal­li­tus krii­sin jäl­kei­sen kas­vun käyn­nis­tä­mi­ses­sä ja mit­ta­vien el­vy­tys­pa­ket­tien ja­ko­pe­rus­teis­sa huo­mi­oi Ou­lun.

Me luo­tam­me Ou­lun seu­dul­la tu­le­vai­suu­teen, nuo­riin ja alu­eem­me mah­dol­li­suuk­siin me­nes­tyä ko­vas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa. Us­kom­me kou­lu­tuk­sen ja kult­tuu­rin tuot­ta­van voi­mak­kai­ta kä­siä, vah­vaa miel­tä ja sy­dän­tä, jot­ka kan­ta­vat eteen­päin.

Us­kon, et­tä Ou­lun ta­sa­puo­li­nen, oi­keu­den­mu­kai­nen ja yh­den­ver­tai­nen ke­hit­tä­mi­nen on kai­kil­le meil­le ou­lu­lai­sil­le sy­dä­men asia. Ou­lu­lai­suus on ra­ken­nus­voi­maa, asen­net­ta, tah­toa, tun­net­ta, vii­saut­ta ja voi­maa, jol­la ra­ken­nam­me yh­des­sä koko Suo­mea.

Juha Hänninen, Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Forum24:n vieraskolumnina 30.9.2020

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.