Syntyvyys lisääntyy perheiden hyvinvointia tukemalla

Vuon­na 2012 Suo­mes­sa syn­tyi noin 61 000 las­ta, mut­ta vuon­na 2018 luku oli enää vain noin 45 000. Työ­i­käi­nen ja -ky­kyi­nen vä­es­tö vä­he­nee sa­mal­la, kun van­hus­vä­es­töm­me kas­vaa, ja täl­löin huol­to­suh­de heik­ke­nee. Jos yh­teis­kun­nan toi­met lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­sek­si epä­on­nis­tu­vat, pet­tää myös hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan yl­lä­pi­tä­mi­sen ra­hoi­tus­poh­ja.

Syn­ty­vyys ei nou­se pa­kot­ta­mal­la ei­kä pai­nos­ta­mal­la. Tä­hä­nas­ti­set toi­met per­hei­den hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si ovat ol­leet sekä vä­häi­siä et­tä huo­nos­ti suun­nat­tu­ja.

Yk­si­lö- ja ura­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sam­me nuo­ril­ta odo­te­taan no­pe­aa am­mat­tiin opis­ke­lua työ­e­lä­mään siir­ty­mi­sek­si ja mo­lem­pia van­hem­pia kan­nus­te­taan pit­kiin työ­päi­viin. Lap­sil­le jää ai­kaa ai­van lii­an vä­hän.

Mei­dän täy­tyi­si tar­jo­ta vah­vem­paa tu­kea myös las­ten ko­ti­hoi­toon, mi­kä­li van­hem­pi it­se ei ha­lua va­li­ta päi­vä­hoi­toa.

Per­hei­den hy­vin­voin­ti on yh­tey­des­sä myös kaik­kien per­heen­jä­sen­ten mie­len­ter­vey­teen ja ko­ko­nais­val­tai­seen jak­sa­mi­seen. Täl­lä het­kel­lä al­le 30-vuo­ti­ail­la mie­len­ter­vey­son­gel­mat ovat suu­rim­pia syi­tä sai­raus­pois­sa­o­loi­hin.

Kui­ten­kin po­liit­ti­sil­le aree­noil­le tu­lee jat­ku­vas­ti esi­tyk­siä sii­tä, et­tä lap­set tu­li­si vie­dä päi­vä­ko­tei­hin jo pie­nes­tä pi­tä­en. Ym­mär­rän var­hais­kas­va­tuk­sen erit­täin tär­ke­än mer­ki­tyk­sen isom­mil­le lap­sil­le. Ai­van pien­ten las­ten paik­ka on ko­to­na, kos­ka sil­loin he omak­su­vat ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den tun­teen lop­pu­e­lä­mäk­seen.

Jos syn­ny­tys­sai­raa­lat, kou­lut ja pal­ve­lut vie­dään paik­ka­kun­nal­ta pois, an­taa se nuo­ri­sol­le sig­naa­lin sii­tä, et­tä paik­ka­kun­nal­la ei ole hyvä asua, ei­kä per­het­tä pe­rus­taa. Veto- ja pi­to­voi­ma puut­tu­vat. Näin pit­käl­le me­ne­viin seu­raus­ten poh­din­toi­hin ei kui­ten­kaan asi­an­tun­ti­joi­den tah­to ole riit­tä­nyt.

Nyt ha­e­taan hel­po­tus­ta ly­hyt­nä­köi­ses­ti ve­la­no­tos­ta, ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä ja omai­suu­den myyn­nis­tä. Näin kään­ne­tään sel­kä työ­tä­te­ke­vil­le ja siir­re­tään vel­ka­taak­ka tu­le­vil­le, koko ajan pie­ne­ne­vil­le ikä­luo­kil­le ja tu­le­vien hal­li­tus­ten huo­lek­si.

Ra­ken­teel­li­sia rat­kai­su­ja ei osa­ta ei­kä us­kal­le­ta teh­dä, vaik­ka kir­joi­tel­laan lap­si­oh­jel­mia juh­la­pu­heis­sa lu­et­ta­vik­si. Sen ta­kia lap­si­per­hei­den osal­ta on va­li­tet­ta­vas­ti to­den­nä­köis­tä, et­tä nyt tul­laan vain tut­ki­maan mah­dol­li­suuk­sia sel­vit­tää asi­oi­ta, il­man konk­reet­ti­sia kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Toi­von, et­tä olen täs­sä tär­ke­äs­sä asi­as­sa vää­räs­sä.

Juha Hän­ni­nen

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)

 

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *