Valoon päin Oulu

Yh­tei­sööm­me on koh­dis­tu­nut ou­lu­lais­ten tur­val­li­suu­teen ja tur­val­li­suu­den tun­tee­seen mer­kit­tä­väs­ti vai­kut­ta­via ne­ga­tii­vi­sia asi­oi­ta.

Tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan Ou­lus­sa on usei­ta huo­no-osai­sik­si luo­ki­tel­ta­via asui­na­lu­ei­ta. Sen li­säk­si tur­val­li­suut­ta ovat jär­kyt­tä­neet ul­ko­maa­lais­taus­tais­ten mies­ten lap­siin koh­dis­tu­neet sek­su­aa­li­ri­ko­se­päi­lyt.

Nämä ta­pah­tu­mat vaa­ti­vat vi­ra­no­mai­sil­ta ja ri­kos­tut­kin­nal­ta no­pei­ta toi­mia, jot­ta on­gel­mat kor­ja­taan ja nii­tä ky­e­tään myös en­nal­ta­eh­käi­se­mään.

Voim­me kui­ten­kin ol­la yl­pei­tä mo­nis­ta Ou­lua koh­dan­neis­ta po­si­tii­vi­sis­ta muu­tok­sis­ta päät­ty­neen vuo­den ai­ka­na. Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut ta­lou­del­li­ses­ti hyvä. Työt­tö­myys las­kee ja uu­sia työ­paik­ko­ja syn­tyy. ICT-työ­paik­ko­jen mää­rä Ou­lus­sa on nyt suu­rem­pi kuin kos­kaan ai­em­min.

Ou­lun yli­o­pis­tol­la on lip­pu­lai­va­han­ke 6G-tek­no­lo­gi­aan.

Ou­lun ke­hit­ty­mi­nen kor­ke­a­ta­soi­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä­nä jat­kuu ja vuon­na 2020 Ou­lun yli­o­pis­to ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu muut­ta­vat sa­mal­le kam­puk­sel­le Lin­nan­maal­le. Kam­pus on Suo­men suu­rin kor­ke­a­kou­lu­kam­pus.

Tur­val­li­suus­kam­pus on myös ra­ken­tu­mas­sa Hiuk­ka­vaa­raan.

Ou­lu ke­rä­si vii­me vuon­na pal­jon mai­net­ta myös lii­kun­nan sa­ral­la. Tie­däm­me, et­tä mo­neen vai­vaan lää­ke on lii­kun­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää kaik­kien ih­mis­ten ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia.

Vuon­na 2018 Ou­lu ku­rot­ti yhä vah­vem­min maa­il­mal­le. Suo­rat len­not Tuk­hol­maan al­koi­vat, ju­na­yh­teyk­siä li­sät­tiin, sa­ta­maa sy­ven­net­tiin ja ne­los­tien pa­ran­nus­han­ke on me­nos­sa eteen­päin ko­vaa vauh­tia.

Ou­lun vä­es­tön kas­vu­vauh­ti on edel­leen kiih­ty­nyt ja vil­kas ra­ken­ta­mi­nen nä­kyy kaik­ki­al­la. Ne ovat var­mas­ti omi­aan myös edis­tä­mään Ou­lun ase­maa ym­pä­ri­vuo­ti­se­na mat­kai­lu­kau­pun­ki­na. Olem­me jäl­leen saa­neet val­ta­kun­nal­li­set asun­to­mes­sut jär­jes­tet­tä­väk­si vuon­na 2025.

Ou­lu voi käy­dä luot­ta­vai­sin mie­lin al­ka­nee­seen vuo­teen. Me­nes­tyk­sel­le on ra­ken­tu­nut vah­va poh­ja jo ai­kai­sem­pien su­ku­pol­vien, maam­me ra­ken­ta­jien ja so­tiem­me ve­te­raa­nien työn ja uh­raus­ten myö­tä.

Alu­eem­me mah­dol­li­suuk­sis­ta voim­me pu­hua isoon ää­neen ja teh­dä yh­des­sä kau­pun­ki­am­me hou­kut­te­le­vak­si ja tur­val­li­sek­si pai­kak­si asua, yrit­tää ja elää.

Toi­vo­tan teil­le kai­kil­le va­lo­voi­mais­ta pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ja tur­val­lis­ta vuot­ta 2019.

 

Juha Hän­ni­nen

Ou­lun Kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja (kok.)

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *