Tanja Suomalainen: Koulutus kuntoon ja osaamistaso nousuun!

Koulutus kuntoon ja osaamistaso nousuun!

Suomi pärjää vain osaamisella ja sen kehittämiseen Suomi tarvitsee laadukkaan kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen. Nyt on oikea aika laittaa koulutuksen ja kasvatuksen asiat kuntoon. Käännetään osaamistaso nousuun ja nostetaan koulutustasoa. Luodaan ratkaisuja koulutuksen ja kasvatuksen haasteisiin.

Panostamalla varhaiskasvatukseen luodaan pohja lasten myöhemmälle koulupolulle. Meidän tuleekin tehdä toimenpiteitä, jotta yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen. Tästä syystä Kokoomus tavoitteleekin varhaiskasvatuksen maksuttomuutta. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää riittäviä resursseja.  Varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja on nostettava, jotta varhaiskasvatuslain tavoitteet saavutetaan siirtymäajan puitteissa. Tämän lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla turvataan varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoima. Siinä missä meidän on nostettava varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, on meidän kiinnitettävä myös huomiota alan houkuttelevuuteen, työoloihin ja johtamiseen. Erityisesti alan veto- ja pitovoimasta on pidettävä huolta, jotta alalle kouluttautuneet haluavat jäädä myös alalle töihin. Laitetaan varhaiskasvatuksen työolosuhteet kuntoon.

Oppimistulokset ovat olleet laskussa jo vuodesta 2006 saakka ja Suomen koulutustaso on laskenut. Tulevaisuudessa onkin keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen. Tavoitteena on toteuttaa kaksivuotinen esiopetus ja vahvistaa peruskouluissa perustaitojen opetusta nostamalla alakouluissa annettavan opetuksen vähimmäismäärää. Lisätuntien avulla saadaan enemmän aikaa ja läsnäoloa opetukselle. Yhtenä keskeisistä toimenpiteenä on oppimisen tuki, jota tulee kehittää niin että oppilas olisi oikeutettu tukiopetukseen, osa-aikaiseen ja kokoaikaiseen tukeen. Sellaisille lapsille ja nuorille, joilla on erityistä tarvetta pienryhmä- tai pienluokkaopetukseen, tulee tämä mahdollisuus turvata. Tällä tavoin annetaan kaikille parhaat edellytykset motivoituneeseen oppimiseen. Jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella tulee olla riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään.

Toisen asteen koulutusta pitää edelleen kehittää huomioiden ammatillisen koulutuksen ja lukion erityispiirteet. Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa laadukas osaaminen työelämään siirtymiseksi. Lukiokoulutuksen laajalla yleissivistyksellä tähdätään tulevaisuudessakin jatko-opintoihin. Ammatillisessa koulutuksessa tulee varmistaa riittävän opetuksen ja ohjauksen määrä opiskelijoille ja kannustaa valmistuneita opiskelijoita hakeutumaan myös korkeakouluopintoihin. Koulutuspanostusten lisäksi meidän tulee panostaa opiskelijoiden hyvinvointiin, koska yhä useampi opiskelija kokee, että opiskelu on henkisesti raskasta. Toisella asteella on vahvistettava nuorten oikeus riittävään tukeen esimerkiksi tuki- ja erityisopetuksessa. Näiden toimien lisäksi, toisen asteen englanninkielistä opetustarjontaa tulee vahvistaa, jotta voimme houkutella kansainvälisiä osaajia Suomeen ja sen avulla vastata myös eri alojen osaajapulaan.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään puolella nuorista, kaikilla ikäluokista olisi korkeakoulutus. Tavoitteen saavuttamiseksi korkeakoulujen aloituspaikkoja on nostettava ja sitä varten tarvitaan riittävä ja pysyvä rahoitus. Korkeakoulujen tutkintokoulutuksella on tärkeä rooli väestön koulutustason nostamisessa ja sillä vastataan myös työelämän valtavaan osaajapulaan. Ammattikorkeakoulujen tulee pystyä myös kehittämään jatkuvan oppimisen tarjontaa, jolla vastataan uusiin ja nouseviin osaamistarpeisiin. Jatkuvan oppimisen tarjonnan markkinalähtöisyyttä tulisi lisätä ja poistaa esteitä yksityisen rahoituksen kasvattamiselta. Korkeakouluille tulee luoda myös taloudelliset kannusteet kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Tämän lisäksi on parannettava kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia ja mahdollisuuksia työllistyä Suomeen. Tähän tarvitaan vahvaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Koulutuspolitiikka edellyttää ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja jo tehtyihin uudistuksiin tulee panostaa. Koulutuksen järjestäjät ja opettajat tarvitsevat työrauhaa ja riittävät resurssit  ydintehtäviensä toteuttamiseen kaikilla koulutuksen ja kasvatuksen asteilla.

Lue lisää Kokoomuksen koulutusteemoista koulutuspoliittisesta ohjelmasta: Koulu on oppimisen paikka: Kokoomuksen koulutuspoliittinen ohjelma 2023.

 

Tanja Suomalainen

FT, yliopettaja
Oulun vaalipiirin eduskuntavaaliehdokas, nro. 174

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *